Двадесет и две схеми за опазване на птиците в земеделските земи, представени от инициативата Birds@Farmland

23.11.2022

Инициативата Birds@Farmland (B@F) на Европейския Съюз стартира през 2020 г. с цел да подкрепи 10 държави-членки (Австрия, България, Чехия, Германия, Испания, Финландия, Франция, Унгария, Италия и Португалия) в опазването на птиците в земеделските земи. Прилагането на мерки за опазване на птиците в земеделските земи, в зоните на Натура 2000 и извън тях, е задължение съгласно Директивата за птиците. Такива мерки могат да бъдат от полза както на фермерите, така и на обществото като цяло, тъй като водят до производството на по-здравословна храна и до опазването на ключови екосистемни услуги като опрашването и опазване чистотата на водите.

Изпълнението на инициативата Birds@Farmland е възложено на Консорциум в състав: Environment Agency Austria (лидер), BirdLife Hungary, Consorci Centre de Ciencia i Tecnologia Forestal de Catalunya, Czech University of Life Sciences Prague, Dicon Group Ltd., Iceta Instituto de Ciencias, Tecnologias e Agroambiente da Universidade do Porto, Institut Supérieur d’Agriculture et d’Agroalimentaire Rhône-Alpes, Lega Italiana Protezione Uccelli, Pensoft Publishers, University of Helsinki and Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, Leipzig.

В рамките на инициативата консорциумът разработи 22 Схеми за опазване на птиците в земеделските земи (СО), съвместно със заинтересованите страни и експерти в 10 държави-членки. Схемите бяха предоставени на вниманието на земеделските министерства за включването им в Националните стратегически планове (СП) по Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП). С помощта на наличните инструменти в новата ОСП, схемите следват както традиционни, така и нови подходи – напр. агроекологични схеми (AEС) по Втори стълб на ОСП, екосхеми по Първи стълб, подобряване на службите за съвети в земеделието, както и схеми за плащания за конкретни екологични резултати. Като се има предвид неблагоприятното състояние на дивите птици в земеделските земи в цяла Европа, предложените СО включват мерки както за опазване, така и за възстановяване на популациите. От участващите заинтересовани страни във всяка държава-членка зависеше да изберат земеделските системи и/или водещите видове птици, върху които да се съсредоточат въз основа на техните условия и нужди. От тях също зависеше да изберат земеделските системи и/или знаковите видове птици, към които да насочат усилия.

За България, екипът на Дикон Груп, като партньор в Консорциума, разработи две схеми за опазване на птиците в земеделските земи:

  1. Подкрепа за земеделието в Смесените земеделски системи в България, като важни местообитания за птиците – целта на схемата е опазването на традиционни земеделски практики в земи със значително присъствие на естествена растителност в Континенталния район. Такива земи са благоприятни местообитания на птици като: червеноглавата сврачка (Lanius senator), гургулицата (Streptopelia turtur), яребицата (Perdix perdix), полската чучулига (Alauda arvensis) и селската лястовица (Hirundo rustica).
  2. Насърчаване на благоприятни за птиците практики при производството на ориз в България – целта на схемата е да опази местообитанията на водолюбивите птици в оризищата като калугерицата (Vanellus vanellus), малкия червеноног водобегач (Tringa totanus), черноопашатия крайбрежен бекас (Limosa limosa), големия свирец (Numenius arquata) и бойника (Philomachus pugnax).

В рамките на двете нови еко-схеми са предвидени дейности и мерки, които да доведат до подобряване на условията на средата в земеделските земи в посочените земеделски системи, както по отношение на разнообразието и изобилието на хранителни ресурси, така и за осигуряване на подходящи местообитания за гнездене, подслон и/или почивка на видовете птици, които ги обитават в различните сезони на годината.

Цялостният подход на инициативата се основава на няколко водещи приниципа: научна обоснованост на мерките за опазване; прагматизъм и гъвкавост при кандидатстване и прилагането им; добра информираност на фермерите и службите за съвети в земеделието.

Графикът на стратегическото планиране на ОСП в различните държави бе различен и като цяло инициативата стартира късно. Независимо от това, от 22-те схеми за опазване, разработени съвместно със заинтересованите страни до момента, 13 СО са изцяло или частично включени в плановете от органите на държавите-членки. Оценката на тези планове от страна на Комисията все още продължава, включително с критерии за наличието на подходящи мерки за опазване на птиците в земеделските земи (SMR3). СО разработени в рамките на инициативата, все още могат да послужат за подобряване на качеството на стратегическите планове.

За да насърчи интереса от страна на земеделските производители, Инициативата Birds@Farmland разчита на ключови фактори за успех. Сред тях са участието на асоциациите на фермерите и собствениците на земи в разработването на СО, намаляване на бюрократичните изисквания на схемите, тяхната гъвкавост и адаптиране към местните условия, предоставяне на възможността за избор на мерки от страна на земеделските производители, насърчаването на удължаването на срока и постепенното усъвършенстване на успешните съществуващи агро-екологични мерки и въвеждането на годишни мерки (екосхеми), които могат да допълнят с допълнителни средства и гъвкавост многогодишните АЕ мерки, Нововъведение са мерките за насърчаване на кооперативните и колективни схеми, чрез които се увеличава сигурността и намалява бюрокрацията за всеки отделен земеделски производител. Отговаря се на важни очаквания от страна на фермерите като размерът на финансовата компенсация и достъпът до информация и техническа подкрепа в критичните етапи от прилагането на схемите.

По отношение на смесената земеделска система, предложената схема за опазване подкрепя традиционния подход към земеделието и селското стопанство в полупланинските райони на България, характерни с по-малки парцели с разнообразни култури и естествени граници между тях. Традиционното дребномащабно земеделие дава възможност за производство на по-качествени продукти, в т.ч. и биопродукти. Мярката би спомогнала да намали изоставянето на земеделските земи в планинските райони. В допълнение, наличието на дървета и храсти е благоприятно за птиците, а те са естествените врагове на вредителите в земеделието, което позволява да се намали използването на пестициди.

Предвидените мерки в оризовите полета са разработени така, че да обхващат различни периоди от годината. По този начин оризопроизводителите могат сами да избират дейностите, които да прилагат, в зависимост от специфичните характеристики на техните стопанства. В допълнение, тази схема за опазване не изисква използването на нови или различни техники в сравнение с конвенционално използваните в производството. Що се отнася до водолюбивите и мигриращите птици, които обитават оризовите полета, то с приближаването на условията в тази земеделска система до условията в естествените влажни зони, се създават по-близки до естествените хранителни местообитания и местообитания за гнездене и подслон на тази видове птици.

Повече информация за Схемите за опазване на птиците е налична на уеб-страницата на Европейската комисия.

Сред публикуваните резултати от инициативата B@F са пълните технически доклади и набор от обобщени информационни листове за изготвените Схеми за опазване на птиците, за характеристиките на избраните земеделски системи и знаковите видове птици. Материалите са разработени с научен подход, за да послужат като ръководство за заинтересованите страни в разбирането на съдържанието на схемите.

Документите са достъпни на уебсайта на ЕК Circa BC чрез следния линк или QR-код:

Ние използваме функционални "бисквитки". Използвайки този сайт, Вие се съгласявате със използването им. Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК.