Частен сектор

В непрекъснато променящата се среда, частният сектор е изправен пред редица предизвикателства, които могат да засегнат неговата устойчивост, растеж и конкурентоспособност. От една страна, бързото развитие на технологиите, като изкуствен интелект, интернет и други, създава необходимост от постоянно адаптиране на бизнес моделите и процесите вътре в организацията. От друга - промените в регулаторната среда, включително нови закони и регулации относно защитата на данните, околната среда и други, могат да имат значително влияние върху бизнес операциите и стратегиите на частния сектор. Растящата осведоменост за опазването на околната среда и социалната отговорност на компаниите налага на частния сектор необходимостта да интегрира принципите на устойчиво развитие в своите дейности и да съответства на очакванията на обществото за отговорно поведение.

В зависимост от конкретните потребности на нашите клиенти, ние сформираме мултидисциплинарни екипи от експерти, включително и международни, за да обхванем всички аспекти на промяната и да намерим най-ефективните решения. Въвеждането на нови стратегии и практики, постигането на измерими устойчиви резултати, ефективност и ефикасност на управление, са част от областите, в които ние подкрепяме компаниите.

Околна среда

Нашите консултантски услуги към бизнеса в областта на околната среда подкрепят компаниите да се справят с екологичното законодателство в Европа и България, да намалят въздействието на своите дейности върху околната среда и да изградят устойчиви и отговорни бизнес модели. Част от нашите услуги в тази област са:

 • Оценка на екологичните рискове и възможности: Анализът и оценката на екологичните рискове и възможности не само помагат на компаниите да спазват регулациите, и да намалят негативните ефекти върху околната среда, но и им предоставят възможности за иновации, растеж и устойчиво развитие. Нашите експертни екипи извършват оценка на екологичните рискове, свързани с дейностите на компанията, както и на възможностите за подобряване на екологичната ефективност. Те анализират въздействието на бизнес операциите върху въздуха, водите, почвата и биоразнообразието;
 • Съответствие с екологичното законодателство: Анализът и оценката на съответствието с екологичното законодателство осигурява насоки за компаниите относно спазването на законите и регулациите, като същевременно им предоставя възможности за подобрение на репутацията, управление на риска и конкурентоспособност. Ние разполагаме с широка експертиза, която ще осигури правилно разбиране и прилагане на законодателството по околна среда, включително разрешителните режими, управлението на отпадъците, защитата на водите и биоразнообразието, и други приложими правила и норми;
 • Оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни проекти: Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) играе важна роля в осигуряването на устойчиво развитие и опазването на природата, като предоставя информация и инструменти за вземане на отговорни решения. Ние сформираме екипи от български и международни експерти, за да осигурим високо ниво на консултиране на клиентите ни по законодателните изисквания за ОВОС, в т.ч. идентифициране и анализ на приложимото законодателство, набиране и анализ на данни и информация, оценка на въздействието на конкретния проект или дейност върху всички компоненти и фактори на околната среда, оценка на съответствието на проекта или дейността със специфичните цели на защитените зони, които може да засегне, планиране на необходимите мерки за премахване или намаляване на тези въздействия. Екипът ни осигурява цялостната комуникация със заинтересованите страни, консултирането им и отчитане на техните предложения и коментари;
 • Мониторинг и оценка на тенденциите: Мониторингът на въздействието върху околната среда от реализирани инвестиционни проекти е от важно значение за бизнеса, като му позволява да спазва регулациите, да идентифицира и управлява рисковете, да защити своята репутация и да постигне устойчив и дългосрочен успех. Ние сформираме експертни екипи с необходимите компетенции в съответната област, като изготвяме надеждни и научно аргументирани доклади, с анализ на тенденциите и предложения за подобрения;
 • Обучение и развитие на капацитета: Обучението и развитието на капацитета на служителите на компанията в областта на околната среда е от голямо значение за постигане на екологична устойчивост, подобряване на репутацията и конкурентоспособността, както и за адаптация към променящите се условия на пазара. Ние разработваме и провеждаме вътрешнофирмени обучения, адаптирани към конкретните потребности на компаниите, като ориентираме нашите усилия към постигане на конкретни резултати.

Управление

Всяка компания има уникални потребности и специфични цели във всеки един момент от своето развитие. Затова ние, като консултанти, предлагаме персонализирани решения, които да допринесат максимално за тяхното постигане. Част от нашите услуги в тази област са:

 • Стратегическо планиране и управление: Всяка компания следва да определи дългосрочните си цели и стратегии, за постигане на успех. Ние имаме дългогодишен опит за работа с бизнеса за разработване на стратегически планове за растеж и развитие, идентифициране на ключови цели и приоритети, както и подкрепа в управлението на промените;
 • Маркетинг и продажби: Разработване на маркетингови стратегии за налагане на конкурентно предимство, привличане на нови клиенти, въвеждане на нови услуги и продукти, управление на продажбите и търговските екипи, са част от услугите ни в тази сфера;
 • Управление на проекти и програми: Управлението на проекти е важно за компаниите, тъй като спомага за постигане на стратегически цели, оптимизиране на ресурсите, управление на риска, подобряване на качеството и повишаване на клиентското удовлетворение. С изключителния си опит в управлението на сложни и мащабни проекти, нашите експерти могат да подпомогнат компаниите в този процес, като предоставят експертно управление на ресурсите, бюджетиране, планиране на срокове и контрол на риска;
 • Оптимизация на операциите и процесите: Базирайки се на най-добрите практики в управлението, ние извършваме анализ на настоящите операции и процеси в компанията, и предлагаме подобрения в съответствие с оперативните и стратегически цели на компанията.
 • Иновации и технологично развитие: Конкурентоспособността на всяка компания зависи от способността й да развива и прилага нови технологии. В зависимост от конкретната област на развитие, ние формираме експертни екипи, които да подпомогнат компаниите при идентифицирането и внедряването на нови технологии и иновации. Това може да включва анализ на пазара, конкурентите, технологичните тенденции, анализ на различни възможни решения, продукти или услуги на пазара, обучение на персонала, промени в работните процеси и други мерки;
 • Обучения за придобиване на знания и умения, и развитие на компетенции: Развитието на капацитета е важно за служителите в компаниите. Ние приемаме предизвикателството да разработваме и адаптираме темите на обученията по начин, който е достъпен и лесно разбираем за участниците в тях. Нашите екипи от отлични организатори и експерти имат капацитета да реализират обучителни програми по специфични теми, с мотивация и отговорност за постигане на желания от клиентите ни резултат.
Ние използваме функционални "бисквитки". Използвайки този сайт, Вие се съгласявате със използването им. Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК.