Публичен сектор

В днешния динамичен свят публичният сектор се изправя пред редица предизвикателства, които налагат непрекъсната адаптация и нови решения. Модерното управление изисква постигането на сложни баланси между социалните, икономическите и екологичните аспекти на развитието на обществото. Това включва внедряване на нови технологии и методи, промени в културата и организационната структура на публичните власти, ефективно прилагане на европейското и международно право, както и добри практики.

В зависимост от конкретните потребности на нашите клиенти, ние сформираме мултидисциплинарни и международни екипи от експерти, за да обхванем всички аспекти на промяната и да намерим най-ефективните решения. Въвеждането на нови политики и практики, постигането на измерими устойчиви резултати, въвличането на заинтересованите страни в процесите на управление, са част от областите, в които ние подкрепяме организациите от публичния сектор.

Околна среда

Биоразнообразие и „Натура 2000“

„Натура 2000“ е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа. За гарантиране на нейното ефективно функциониране е важно да се осигури достатъчно научна информация за екологията, разпространението и състоянието на видовете и природните местообитания, предмет на опазване по Директива 92/43/ЕИО за опазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за местообитанията) и Директива 79/409/ЕИО за опазването на дивите птици (Директива за птиците). Ние предлагаме услуги, базирани на нови технологии и научни изследвания, насочени към опазване на биоразнообразието и Натура 2000. Част от нашите услуги в тази област са:

 • Научни изследвания в областта на биоразнообразието и Натура 2000: Нашите научни екипи от български и международни експерти са специализирани за провеждане на мащабни теренни проучвания, систематизиране и анализ на данни, които могат да бъдат използвани за по-ефективно планиране на опазването на биоразнообразието. За целта разработваме и прилагаме методи за картиране и оценка на състоянието на видове и природни местообитания, разработваме специфични цели на защитените зони от екологичната мрежа, определяме ефективността на различни мерки за подобряване на състоянието на тези видове и природни местообитания;
 • Мониторинг на биоразнообразието: Използвайки най-новите технологии за наблюдение и анализ, помагаме на публичния сектор да следи и разбира промените в биоразнообразието и да предприема ефективни мерки за неговата защита;
 • Стратегическо планиране и програмиране: Подобряването на състоянието на видовете и природните местообитания изисква задълбочени познания за това кои мерки биха били ефективни и как те да бъдат финансирани, така че ограничените ресурси да бъдат използвани най-ефикасно. Ние планираме необходимите мерки, определяме хоризонта на тяхното прилагане и изготвяме финансови анализи за финансирането им;
 • Управление на биоразнообразието: Европейското право изисква от държавите-членки да управляват биоразнообразието, за да гарантират благоприятното му състояние и жизнеспособност. Ние подкрепяме публичния сектор в развитието на ефективни управленски подходи, планиране на необходимия човешки и финансов ресурс, материалното обезпечаване на цялостния процес на управление и изграждане на капацитет на служителите за прилагането му;
 • Работа със заинтересованите страни: Устойчивото управление изисква добра комуникация и взаимодействие със заинтересованите страни и цялото общество. Необходимо е осигуряване на общественото участие в процесите на стратегическо планиране и програмиране, добра информираност и целенасочени усилия за изграждане на капацитет. Ние познаваме добре потребностите и очакванията на заинтересованите страни и обществото, като планираме и провеждаме семинари, кампании и обсъждания, адаптирани към техните потребности и целите на политиката;
 • Управление на проекти: Доброто планиране, привличането на специализирана експертиза, контрол на качеството на всеки етап от работата, са само част от елементите на управлението на един проект. Ние имаме опит в управлението на мащабни проекти в областта на биоразнообразието, като за целта прилагаме модерни управленски подходи и инструменти. По този начин осигуряваме надеждност и високо качество на резултатите, спазване на сроковете и съответствие с изискванията на финансиращата организация.

Качество на водите

Прилагането на Рамковата директива за водите (РДВ) допринася за поддържането на биологичното разнообразие в реките, езерата, водохващанията и морските води. Това е от съществено значение не само за опазването на водните екосистеми и за живота в тях, но и за устойчивото развитие. Ние предлагаме услуги, базирани на нови технологии и научни изследвания, насочени към оценката на качеството на водите. Част от нашите услуги в тази област са:

 • Научни изследвания в областта на водите: Доброто екологично състояние на водите е от основно значение за здравето на хората, за икономиката и за качеството на живот в обществото. Ние разработваме методи за екологична оценка на състоянието на водните тела по различни биологични елементи за качество (БЕК), в съответствие с изискванията на РДВ, като част от Европейския процес по интеркалибрация на методите за анализ на БЕК. Определяме типологията на водните тела и тяхната хидроморфология. За целта обединяваме добри практики и експертиза в България и Европа, за да постигнем надеждни научнообосновани резултати;
 • Хидробиологичен мониторинг: Хидробиологичният мониторинг играе ключова роля в опазването и управлението на водните ресурси, като предоставя ценни данни за екологичното състояние на водната среда и подкрепя вземането на информирани решения за опазването на тези ценни ресурси. Нашите научни екипи от български и международни експерти са специализирани за провеждане на мащабни теренни проучвания, систематизиране и анализ на данни, които могат да бъдат използвани за по-ефективно планиране на опазването на водите;
 • Оценка на екологичното състояние на водните тела: Чрез анализ на данни за различни видове водни организми, техните популации и разпределение, можем да определим екологичното състояние на водната среда и да открием евентуални проблеми или замърсявания. Комбинираме тези данни с добро познаване на типологията и хидроморфологията на водните тела, за да постигнем висока научна достоверност на резултатите от тази оценка;
 • Работа със заинтересованите страни: За постигане на широко приемливи и надеждни резултати от оценката на екологичното състояние на водните тела, от съществено значение е да се вземат предвид гледни точки, интереси и потребности на различните участници в процеса. Ние работим със заинтересовани страни от самото начало на процеса – те могат да предоставят ценна информация и данни, да консултират и да дадат обратна връзка по време на процеса на оценката, да участват в процеса на вземане на решения, базирани на резултатите от оценката на екологичното състояние на водните тела. За целта планираме и провеждаме семинари, обсъждания и дискусии по различни теми, свързани с екологичното състояние на водните тела;
 • Управление на проекти: Доброто планиране, привличането на специализирана експертиза, контрол на качеството на всеки етап от работата, са само част от елементите на управлението на един проект. Ние имаме опит в управлението на мащабни проекти в областта на оценката на качеството на водите, като за целта прилагаме модерни управленски подходи и инструменти. По този начин осигуряваме надеждност и високо качество на резултатите, спазване на сроковете и съответствие с изискванията на финансиращата организация.

Оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни проекти.

Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) играе важна роля в осигуряването на устойчиво развитие и опазването на природата, като предоставя информация и инструменти за вземане на информирани и отговорни решения. Част от нашите услуги в тази област са:

 • Консултиране по законодателни изисквания: Консултирането на клиентите ни по законодателните изисквания за ОВОС е важно, за се постигне увереност, че проектът или дейността се изпълнява в съответствие със законовите изисквания, което гарантира спазването на приложимите стандарти за опазване на околната среда. Това включва идентифициране на приложимото законодателство (приложими закони, правила и изисквания, които регулират процеса на ОВОС за съответния проект или дейност). На тази база изготвяме детайлен анализ на тези изисквания, който включва определяне на процедурите за подготовка на документация, сроковете за тяхното изпълнение, изискванията за включване на обществеността и заинтересованите страни, както и други аспекти на процеса на ОВОС;
 • Изготвяне на документация по ОВОС: За изготвянето на тази документация ние събираме данни и информация, осигуряваме нейния анализ от мултидисциплинарни екипи, така че да се оцени въздействието на конкретния проект или дейност върху всички компоненти и фактори на околната среда. На тази база планираме необходимите мерки за премахване или намаляване на тези въздействия. Оформяме документацията съгласно изискванията на българското и Европейското законодателство, като гарантираме научна обоснованост на оценката и резултатите от нея;
 • Оценка на съответствието на проекта или дейността със специфичните цели на защитените зони, които може да засегне: Тази важна оценка стартираме с определяне на очакваните въздействия и зоната, в която те ще бъдат оценявани. На тази база идентифицираме видовете и природните местообитания, които има вероятност да бъдат засегнати, тяхната екологична свързаност и кумулативните въздействия върху тях. Фокусираме оценката върху всяка специфична цел за тези видове и природните местообитания в конкретните защитени зони и планираме мерки за премахване или намаляване на въздействията;
 • Комуникация и обществени обсъждания: Комуникацията със заинтересованите страни играе ключова роля в успешното провеждане на процеса на ОВОС, като гарантира участието, легитимността и приемането на решенията от всички засегнати страни. Нашият екип осигурява цялостната комуникация със заинтересованите страни, консултирането им и отчитане на техните предложения и коментари. Това може да допринесе за предотвратяване или минимизиране на конфликтите, които могат да възникнат по време на реализацията на проекта. Активната комуникация може да допринесе също така за подобряване на обществената подкрепа за проекта или дейността.

Стратегическо и управленско консултиране

Управленското консултиране в публичния сектор включва редица елементи и процеси, които се използват за подпомагане на публичните институции в постигането на техните стратегически цели и подобряване на ефективността и ефикасността им. Ние формираме интердисциплинарни международни екипи от експерти по управление, икономика и околна среда, както и технически експерти в конкретни области. По този начин предоставяме на нашите клиенти адаптирана към потребностите им комбинация от компетенции. Част от нашите услуги в тази област са:

 • Анализ на наличния административен капацитет за изпълнение на конкретни дейности от персонала и идентифициране на потребностите: Нашите екипи използват широк пакет от инструменти за събиране на данни и анализ на човешките ресурси, материално-техническата база, комуникационния и професионален капацитет на служителите в конкретна администрация. Оценяваме координацията във и извън администрацията, нормативната уредба, информираността и прозрачността на процесите, трудностите и удовлетворението от резултатите от дейностите, свързани с конкретна област на управление;
 • Оценка на ефективността и ефикасността за изпълнение на конкретни дейности от администрацията: Това може да включва анализ на изпълнението на процесите, времето за реакция, качеството на предоставените услуги и други показатели. Оценката е важен инструмент, когато функциите и отговорностите на дадена администрация трябва да бъдат разширени;
 • Изготвяне на препоръки за подобрение: След като извърши оценката, нашият екип изготвя препоръки за подобряване на управлението, оптимизация на процесите, укрепване на вътрешната комуникация и други. Тези препоръки са конкретни, основани на анализа на данните и информацията, и включват предложения за действия за подобряване на състоянието на администрацията. Ние съставяме план за действие за прилагане на препоръките, както и механизми за мониторинг и оценка на напредъка;
 • Управление на промяната и изграждане на капацитет: Въвеждането на промени в организацията винаги е свързано с несигурност у служителите и е необходима целенасочена подкрепа за адаптирането им към новите условия и процеси. Нашият екип подкрепя екипите на място, консултира ги в променящата се среда и допълва техните компетенции. Това е важно за ускоряването на процесите по въвеждане на нови дейности или процеси в организациите.

Комуникации и обучения

Добрата комуникация с общността е основна предпоставка за успешното функциониране и развитие на публичния сектор. Тя допринася за по-голяма прозрачност, участие, ефективност и легитимност на публичните институции и решения. Част от нашите услуги в тази област са:

 • Планиране и провеждане на информационни кампании и събития: В зависимост от комуникационните цели, нашият екип ще предложи най-ефективния дизайн на събитията, ще изготви програма и сценарий, ще осигури качествена и надеждна експертиза, така че целите на нашите клиенти да бъдат постигнати;
 • Планиране и провеждане на обществени обсъждания: Стратегически документи, различни управленски решения и проекти е важно да бъдат обсъдени с обществеността. Това е сложен процес, който изисква внимателно планиране и отчитане на особеностите на средата и очакванията на заинтересованите страни и обществото. Понякога тези решения предизвикват редица опасения и несигурност в обществото, което изисква да бъдат правилно комуникирани и коректно разбрани. Ние добре разбираме значението на обсъжданията за развитието на политиките и реализирането на нови проекти. Затова отделяме изключително внимание на детайлите и предварителната подготовка, като надежден и лоялен партньор на клиентите ни;
 • Планиране и провеждане на обучения: Развитието на капацитета е важно не само за служителите на администрациите, но и за потребителите на техните услуги. Колкото по-подготвени са целевите групи на дадена политика или услуга, толкова по ефективна и ефикасна ще е тя. Ние приемаме предизвикателството да разработваме и адаптираме темите на обученията по начин, който е достъпен и лесно разбираем за участниците в тях. Достигането до всеки потенциален участник в обученията изисква прилагането на специфични подходи, изграждане на доверие и интерес за участие. Нашите екипи от отлични организатори и експерти имат капацитета да реализират мащабни обучителни програми по специфични теми, с мотивация и отговорност за постигане на желания резултат.
Ние използваме функционални "бисквитки". Използвайки този сайт, Вие се съгласявате със използването им. Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК.