Позиции за експерти

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 001-21.03.2013

Консорциум „ДИКОН - АГРЕКО” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на Техническа помощ: „Разработване на национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000”

ДЛЪЖНОСТИ В ПРОЕКТА

 • Експерт Стратегическо планиране
 • Експерт Работа със заинтересованите страни
 • Експерт ГИС и бази данни
 • Експерт Биоразнообразие
 • Експерт Агроекология

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 002-22.04.2013

„Дикон – Агреко“ ООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000”

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

 • Координатор Пътуване с учебна цел /Естония/ – 2 експерти

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 003-05.12.2022

Консорциум „Комуникации за Натура 2000” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение проект: „Актуализация на НПРД и провеждане на кампании за повишаване на подкрепата и разширяване на знанията за управление на мрежата Натура 2000 в България”:

 • Експерт лектор/модератор
 • Придружаващо лице

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 3.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 009-15.4.2020

Консорциум „ДИКОН – ПАРТИЦИП” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти във връзка с обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, по обособена позиция № 2.”:

Длъжност в проекта:

 • Експерт птици

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 3.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 008-16.3.2020

Консорциум „ДИКОН – ПАРТИЦИП” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти във връзка с обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, по обособена позиция № 2.”:

Длъжност в проекта:

 • Експерт птици

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 3.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 007-14.2.2020

Консорциум „ДИКОН – ПАРТИЦИП” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти във връзка с обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, по обособена позиция № 2.”:

Длъжност в проекта:

 • Експерт птици

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 3.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 006-20.1.2020

Консорциум „ДИКОН – ПАРТИЦИП” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти във връзка с обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, по обособена позиция № 2.”

Длъжност в проекта:

 • Експерт птици

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 3.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 005-6.1.2020 г.

Консорциум „ДИКОН – ПАРТИЦИП” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти във връзка с обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, по обособена позиция № 2.”

Длъжност в проекта:

 • Експерт птици

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 3.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 002-10.12.2019

Консорциум „Комуникации за Натура 2000” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение проект: „Актуализация на НПРД и провеждане на кампании за повишаване на подкрепата и разширяване на знанията за управление на мрежата Натура 2000 в България”

Длъжност в проекта:

 • Експерт лектор/модератор
 • Придружаващо лице

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 3.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 004-9.12.2019 г.

Консорциум „ДИКОН – ПАРТИЦИП” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти във връзка с обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, по обособена позиция № 2.”

Длъжност в проекта:

 • Експерт птици

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 3.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 001-5.12.2019

Дикон Груп ЕООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение проект: "Разработване на Национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000, за многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г."

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

 • Експерт Горски природни местообитания
 • Експерт Негорски природни местообитания
 • Експерт Видове и природни местообитания
 • Експерт Безгръбначни животни
 • Експерт Висши растения
 • Експерт Риби
 • Експерт Земноводни и влечуги
 • Експерт Бозайници
 • Експерт Прилепи
 • Експерт Мъхове
 • Експерт Птици
 • Експерт Икономист/Финансист
 • Експерт ГИС
 • Експерт Юрист

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 3.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 003-1.10.2019

Консорциум „ДИКОН – ПАРТИЦИП” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти във връзка с обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, по обособена позиция № 2.”

Длъжност в проекта:

 • Експерт птици

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

Покана

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 002-26.7.2019

Консорциум „ДИКОН – ПАРТИЦИП” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти във връзка с обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, по обособена позиция № 2.”

Длъжност в проекта:

 • Експерт птици

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 001-22.4.2019 г.

Консорциум „ДИКОН – ПАРТИЦИП” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти във връзка с обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, по обособена позиция № 2.”:

Длъжност в проекта:

 • Заместник ръководител екип
 • Експерт ГИС и база данни
 • Асистент програмиране, Гис и база данни

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 001-10.1.2019

Консорциум „Комуникации за Натура 2000” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение проект: „Актуализация на НПРД и провеждане на кампании за повишаване на подкрепата и разширяване на знанията за управление на мрежата Натура 2000 в България”

Длъжност в проекта:

 • Експерт Безгръбначни животни
 • Експерт Риби
 • Експерт Земноводни и влечуги
 • Експерт Бозайници
 • Експерт Прилепи
 • Експерт Висши растения и мъхове
 • Експерт Природни местообитания
 • Експерт Птици

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 002-12.03.2018

Консорциум „Дикон - БЧК” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за обществена поръчка с предмет: „Организиране на мероприятия за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи”

ДЛЪЖНОСТИ В ПРОЕКТА:

 • Експерт по долекарска помощ
 • Регионални координатори

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 001-10.01.2018

Консорциум „Дикон - БЧК” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за обществена поръчка с предмет: „Организиране на мероприятия за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи”

ДЛЪЖНОСТИ В ПРОЕКТА

 • Експерт селекция и резюмиране на материали от немски език
 • Експерт селекция и резюмиране на материали от полски език
 • Експерт селекция и резюмиране на материали от английски език
 • Експерт селекция и резюмиране на материали от френски език
 • Експерт по климат
 • Педагог – психолог за деца
 • Медиен експерт
 • Експерт по практически упражнения на полигон
 • Художник дизайнер
 • Експерт по дизайн на презентации и оформяне на текстове
 • Експерт хидротехнически съоръжения

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 003-28.09.2017

Консорциум „Дикон - Решения” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на Обществена поръчка с предмет: “Специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”, Обособена позиция 1: „Анализ на потребностите от обучение и провеждане на специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.”

ДЛЪЖНОСТИ В ПРОЕКТА

 • Експерт: Разработване и изпълнение на проекти

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните основни изисквания и типа експертиза:

 • Минимум 5 години опит в съответната област;
 • Университетско образование в съответната област или еквивалентен и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Опит като лектор;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 002-28.09.2016

Консорциум „Дикон - Решения” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на Обществена поръчка с предмет: “Специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”, Обособена позиция 1: „Анализ на потребностите от обучение и провеждане на специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.”:

ДЛЪЖНОСТИ В ПРОЕКТА

 • Експерт: Разработване и изпълнение на проекти
 • Експерт: Юридически въпроси
 • Експерт: Държавни помощи

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните основни изисквания и типа експертиза:

 • Минимум 5 години опит в съответната област;
 • Университетско образование в съответната област или еквивалентен и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Опит като лектор;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 001-15.07.2016

Консорциум „Дикон - Решения” възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на Обществена поръчка с предмет: “Специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”, Обособена позиция 1: „Анализ на потребностите от обучение и провеждане на специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.”

ДЛЪЖНОСТИ В ПРОЕКТА

 • Експерт: Разработване и изпълнение на проекти
 • Експерт: Иновации
 • Експерт: Юридически въпроси
 • Експерт: Държавни помощи
 • Експерт: Енергийна и ресурсна ефективност и др.

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните основни изисквания и типа експертиза:

 • Минимум 5 години опит в съответната област;
 • Университетско образование в съответната област или еквивалентен и/или специфичен опит в съответната област;
 • Опит като лектор;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 016-13.01.2014

„Дикон–Агреко“ ООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000”

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

 • Координатор обучения

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 001-10.01.2014

Консорциум Дикон - ДЕМА възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Повишаване на капацитета на органите на изпълнителната власт и органите за пожарна безопасност и защита на населението за действие при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации в Република България"

ДЛЪЖНОСТИ В ПРОЕКТА

 • Координатор обучения за гр. Бургас
 • Координатор обучения за гр. Варна
 • Координатор обучения за гр. Плевен
 • Координатор обучения за гр. София
 • Координатор обучения за гр. Монтана
 • Координатор обучения за гр. Вършец

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 015-06.01.2014

„Дикон–Агреко“ ООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000”

ДЛЪЖНОСТИ В ПРОЕКТА

 • Експерт климатични промени
 • Експерт екосистемни услуги

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 014-15.11.2013

„Дикон–Агреко“ ООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000”

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

 • Експерт "Биоразнообразие"

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение №4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 013-15.10.2013

„Дикон–Агреко“ ООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000”

ДЛЪЖНОСТИ В ПРОЕКТА

 • Експерт Безгръбначни животни – 3 експерта
 • Експерт Земноводни и влечуги – 1 експерт
 • Експерт Прилепи – 2 експерта
 • Експерт Растителни видове, мъхове и хабитати – 1 експерт
 • Експерт Растителни видове и хабитати – 2 експерта
 • Експерт Устойчиво управление на гори – 1 експерт

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 012-14.10.2013

„Дикон – Агреко“ ООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000”

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

 • Регионален координатор

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 011-30.09.2013

„Дикон – Агреко“ ООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000”

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

 • Експерт Обмен на опит

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 010-19.09.2013

„Дикон – Агреко“ ООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000”

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

 • Експерт Обмен на опит

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 009-02.09.2013

„Дикон – Агреко“ ООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000”

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

 • Експерт ГИС и бази данни

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 008-15.08.2013

„Дикон – Агреко“ ООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000”

ДЛЪЖНОСТИ В ПРОЕКТА

 • Експерт „Планиране и управление на защитени зони“
 • Експерт „Финансови инструменти“
 • Експерт „Добри европейски практики“

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 007-09.08.2013

„Дикон – Агреко“ ООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000”

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

 • Координатор Пътуване с учебна цел (Австрия) – 2 експерти

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 006-03.06.2013

„ДИКОН - АГРЕКО” ООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на Техническа помощ: „Разработване на национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000”

ДЛЪЖНОСТИ В ПРОЕКТА

 • Координатор Пътуване с учебна цел (Словения)
 • Координатор Пътуване с учебна цел (Испания)
 • Експерт Финансови инструменти

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 005-13.05.2013

„Дикон – Агреко“ ООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000”

ДЛЪЖНОСТ В ПРОЕКТА

 • Модератор Секторни работни групи

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 004-10.05.2013

„Дикон – Агреко“ ООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000”

ДЛЪЖНОСТИ В ПРОЕКТА

 • Експерт Защитени видове птици
 • Експерт Горски хабитати
 • Експерт Негорски хабитати
 • Експерт Водни хабитати
 • Експерт Безгръбначни животни
 • Експерт Риби
 • Експерт Земноводни и влечуги
 • Експерт Бозайници
 • Експерт ВЕИ
 • Експерт Зелени работни места
 • Експерт Зелена инфраструктура
 • Експерт Устойчиво управление на горите
 • Експерт Рибарство и аквакултури

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

ПОКАНА

Конкурс за неключови експерти

Код на публикацията: 003-24.04.2013

„Дикон – Агреко“ ООД възнамерява да извърши подбор на следните неключови експерти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000”

ДЛЪЖНОСТИ В ПРОЕКТА

 • Експерт Устойчиво управление на горските ресурси
 • Експерт Растителни видове, мъхове и хабитати
 • Експерт Устойчив туризъм

Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните общи условия:

 • Да имат университетско образование в съответната област или еквивалентна и/или специфичен опит в съответната дейност;
 • Компютърна грамотност.

Методиката за оценка и класиране на кандидатите е представена в Приложение № 4.

Пълното конкурсно досие може да бъде намерено ТУК.

Ние използваме функционални "бисквитки". Използвайки този сайт, Вие се съгласявате със използването им. Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК.