Политика за поверителност

В качеството си на администратор на лични данни, Дикон Груп ЕООД има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашите лични данни. Настоящата Политика за поверителност е съобразена с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), в сила от 25.05.2018г.

Информация за контакт с Дикон Груп ЕООД за защита на личните данни:

София 1592, бул. "Владимир Вазов" сгр. до бл. 208
Електронна поща: dicon-hr@dicon-bg.com
Интернет страница: https://dicon-bg.com/

Начин на събиране на Вашата информация

Вие можете да посещавате нашия Уебсайт, без да е необходимо да разкривате лична информация. Въпреки това, съществуват редица обстоятелства, при които може да се наложи да ни предоставите личните си данни. Вашите лични данни и информация събираме при следните случаи:

 • При заявено желание от Ваша страна да получите информация или съдействие посредством изпращане на запитване по имейл, за да Ви изпратим персонализиран отговор;
 • Когато кандидатствате за отворена позиция за експерти, стажантска програма, обучения и др.;
 • При участието Ви в изпълнението на наши проекти, дейности, инициативи и събития за целите на провеждането им;
 • В хода на комуникацията ни по проекти, инициативи, събития и други дейности, които дружеството изпълнява;
 • Във връзка с проверката на подадената от Вас информация за удостоверяване на самоличността Ви и предотвратяване на злоупотреби и нарушения на правилата за използване на уебсайта;
 • Във връзка с всеки един раздел на уебсайта, където съзнателно и доброволно предоставяте лична информация и данни.

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:

 • Човешки ресурси - при информиране за статуса на Вашата кандидатура за съответната позиция, по която кандидатствате за експерт или за стажантска програма, за лица наети на трудов договор или с прекратени трудови взаимоотношения, обучавани лица (например студенти, ученици, курсисти и т.н.) и други.
 • В отговор на Вашите запитвания и персонализиране на комуникацията с Вас;
 • Контрагенти, доставчици и техни представители;
 • За изпращане на информационни писма, покани за събития, при изпълнение на дейности и програми по проекти по електронна поща или по друг начин; за регистрация за събитие или участие в събитие;
 • За целите на разкриване, разследване и предотвратяване на действия, които могат да са в нарушение на политиките ни, или да са незаконни;
 • Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред Дикон Груп ЕООД в качеството на администратор на лични данни;

Човешки ресурси

За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на Дикон Груп ЕООД, кандидати по процедури за експерти и стажанти, обучавани лица и др.

В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица трите имена, ЕГН, данни за контакт, данни за образование и квалификация, данни за здравето, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ИА „Главна инспекция по труда“ и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. Дикон Груп ЕООД осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

Във връзка с изпълнението на трудови правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.

При процедурите по подбор на експерти и стажанти се спазват законовите изисквания за тази дейност. Дикон Груп ЕООД определя срок от три години за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на експерти и стажанти.

Когато в процедура по подбор се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. Дикон Груп ЕООД връща документите, по начина, по който са подадени.

Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Отговор на Вашите запитвания и персонализиране на комуникацията с Вас

При персонализиране на комуникацията с Вас и отговори, обработваме данни за лицата, направили запитване чрез сайта ни, които включват: имена, имейл адрес, IP адрес, информация за браузъра и операционната система, както и всяка друга информация, която ни бъде предоставена чрез формата за контакт.

Контрагенти, доставчици и техни представители;

В изпълнение на своите дейности Дикон Груп ЕООД обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които сключва по реда на ЗЗД, ЗОП, ТЗ и т.н.

Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в закон.

Изпращане на информационни писма, покани за събития, при изпълнение на дейности и програми по проекти по електронна поща или по друг начин; за регистрация за събитие или участие в събитие;

Като част от дейността ни при изпълнение на проекти организираме изпращане на информационни писма, покани за събития и кампании. За да Ви предоставяме информация за провежданите събития, са ни необходими определени лични данни – имена, длъжност във Вашата организация, електронна поща и телефон за връзка с Вас. Използваме тези данни единствено, за да се свържем с Вас във връзка с конкретното събитие или кампания. Ще използваме данните за контакт, за да Ви предоставим друга информация, ако сте се съгласили да получавате такава информация.

Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред КЗЛД

Вие имате право да упражните правата си по чл. 15–22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред КЗЛД, за личните данни, които Дикон Груп ЕООД обработва за Вас.

Основание за обработка на Вашите лични данни

 • Законово задължение – обработването на Вашите данни е необходимо, за да спазваме задълженията си съгласно действащото законодателство.
 • Вашето съгласие – ние разчитаме на Вашето съгласие, за да Ви информираме и включваме в различни инициативи, в т.ч. обучения, семинари и други събития, свързани с нашите проекти и програми, както и за да Ви уведомяваме за промени в нашата организация и дейност.

Какви лични данни обработваме

Видът на личните данни, които обработваме, зависи от целта, за която са ни необходими. В повечето случаи, предоставянето на личните Ви данни е необходимо, за да сключим и/или изпълним съответния договора, въз основа на който Ви предоставяме услугите си, или за да спазим изискванията на закона. Ако не ни предоставите такава информация, може да не успеем да сключим или изпълним договора си с Вас. Ще Ви информиране допълнително, когато предоставянето на информацията не е задължително.

Време за съхранение на данни

Запазваме личните данни само за толкова време, колкото е необходимо, за да се постигнат целите, за които са били събрани, или колкото е предвидено в нормативната уредба. Сроковете за съхранение зависят от вида на конкретната информация. Съгласно изискванията на нормативната уредба данните за търговската ни дейност се запазват за максимален срок от 10 години.

На кого предоставяме личните Ви данни

Ние осигуряваме защитата на личните данни на всички потребители на уебсайта. Освен в случаите, предвидени по-долу, ние няма да предаваме или разкриваме, както и да разрешаваме достъп до или използване на Вашата лична информация.

Ние можем да споделяме Вашите данни с: наши партньори и доставчици на услуги за целите на изпълнение на договори, партньори в съвместни инициативи, съорганизатори на събития и други дейности; на лица, предвидени в нормативен акт. Тези категории получатели са законово или договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на всяка Ваша лична информация и данни. Те нямат право да използват, разкриват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на изпълнение на възложените от нас услуги или ако това се изисква по закон.

Защита на личните данни

Дикон Груп ЕООД предприема разумни физически, технически и организационни мерки за сигурност, предназначени да защитят всички лични данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на европейското и националното законодателства. Определяме тези мерки въз основа на идентифицираните от нас рискове, правим периодичен преглед на осигурените мерки и при необходимост ги актуализираме.

Промени в политиката за поверителност

Запазваме правото да променяме политиката си за поверителност.

Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни от Дикон Груп ЕООД, моля, свържете се с нас на адрес dicon-hr@dicon-bg.com

Ние използваме функционални "бисквитки". Използвайки този сайт, Вие се съгласявате със използването им. Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК.