Проектно портфолио

ДИКОН ГРУП има дългогодишен опит в координирането и управлението на пълния набор от консултантски услуги в областта на проектния мениджмънт и бизнес развитието в следните направления: Биоразнообразие и Натура 2000, Прилагане на рамковата директива за водите, Изграждане на капацитет и Оценки и анализи в областта на околната среда.
Ние изграждаме екипи от експерти по всеки отделен проект, осигурявайки необходимите компетенции и опит. Възприемаме нашите клиенти като партньори и следваме неотклонно високи стандарти на работа в съответната област. Разчитаме на широка международна експертиза, за да осигурим прилагането на най-добрите Европейски практики. Всичко това ни позволява да изпълняваме сложни и мащабни проекти, чиито резултати са високо оценени от нашите клиенти.

Сред проектите, изпълнени от компанията са:

Оценка на съответствието на специфичните цели на защитени зони ВG0000366 „Кресна–Илинденци” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и ВG0002003 „Кресна” за опазване на дивите птици, с реализацията на Лот 3.2 на автомагистрала Струма Агенция „Пътна инфраструктура“ възложи на Дикон Груп да предостави екологичнa експертизa за оценка на съответствието на специфичните цели на защитени зони ВG0000366 „Кресна–Илинденци” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и ВG0002003 „Кресна” за опазване на дивите птици, с реализацията на Лот 3.2 на автомагистрала Струма, по източен вариант Г 10.50. Период на изпълнение 2024
Експертно съдействие по отношение на изискванията на Рамкова директива за водите (РДВ) Асоциация „Хидроенергия“ възложи на Дикон Груп да предостави екологичнa експертизa по отношение на изискванията на РДВ и добри практики за прилагането й. Период на изпълнение 2023-2024
Актуализация на НПРД и провеждане на кампании за повишаване на подкрепата и разширяване на знанията за управление на мрежата Натура 2000 в България Министерство на околната среда и водите (МОСВ) разработи и прие нов подход за управление на мрежата „Натура 2000“ в България, чрез който да се създадат условия за координирано, ефективно и законосъобразно управление на мрежата. Подходът предвижда установяването на ефективна структура за управление, базирана на национално и регионално ниво, задължение за разработване на планове за управление на защитените зони, и в тази връзка – активна комуникация с всички заинтересовани страни. Дикон Груп организира и проведе три национални кампании, съпътстващи въвеждането на новия подход за управление на Натура 2000. Период на изпълнение 2018-2023
Критерии за идентифициране на значимо замърсяване от дифузни източници, избор и прилагане на подходящи модели за количествена оценка на въздействието В изпълнение на изискванията на Рамковата директива за водите, държавите членки следва да разработят критерии за идентифициране на значимото замърсяване от дифузни източници на повърхностни води, както и да извършат количествена оценка на въздействието от тях. Световна банка възложи на „Умвелтбундесамт“ ГмбХ (Федерална Агенция по околна среда на Австрия), в партньорство с „Дикон Груп“ ЕООД (България) и „Делтарес“ (Нидерландия) да разработи критерии за идентифициране на значителното замърсяване от дифузни източници на повърхностни води, както и да извърши подбор и прилагане на подходящи модели за количествена оценка на въздействието, в мащаба на речните басейни в България. Период на изпълнение 2019-2023
Разработване на инструменти за подпомагане опазването на птиците в земеделските земи на Европейския съюз Инициативата Birds@Farmland (B@F) на Европейската комисия стартира през 2020 г. с цел да подкрепи 10 държави-членки (Австрия, България, Чехия, Германия, Испания, Финландия, Франция, Унгария, Италия и Португалия) в опазването на птиците в земеделските земи. За България, екипът на Дикон Груп, като партньор в Консорциума, разработи две схеми за опазване на птиците в земеделските земи. Период на изпълнение 2020-2022
Организиране на мероприятия за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи Добрата подготовка на населението гарантира намаляване на последиците от наводнения, ограничаване на евентуалните щети и жертви, както и спомага за бързата и точна реакция при възникване на бедствена ситуация. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГД ПБЗН) в Министерство на вътрешните работи, възложи на Дикон Груп да организира и проведе обучения за подготовка на населението за действия при наводнения и последващи кризи, в които участваха повече от 90 000 лица. Изграден бе капацитета на 700 служители на ГД ПБЗН да продължат във времето този процес, участвайки в специализирани обучителни екипи към създадените шест обучителни центъра на Възложителя. Разработените обучителни планове, програми, материали, ръководства, представляват пълен методологически пакет от инструменти, които да осигурят обучителния процес в бъдеще. Период на изпълнение 2017-2022
Биологична класификация на повърхностни водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“ в България, като основа за оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал в рамките на разработването на третите ПУРБ В съответствие с изискванията на Рамковата Директива за водите, екологичното състояние на повърхностните водни тела в България се оценява съобразно типово специфичните референтни условия и класификационната система за биологичните елементи за качество, и поддържащите ги основни физико-химични елементи за качество за всяка от категориите повърхностни води – реки, езера, преходни води и крайбрежни морски води. За силно модифицираните и изкуствените водни тела състоянието се определя като екологичен потенциал. Световна банка и Министерството на околната среда и водите на България възложиха на Дикон Груп да оцени екологичното състояние и екологичния потенциал на всички повърхностни водни тела в България, за целите на разработването на третите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ). Период на изпълнение 2022-2022
Разработване на Национална Приоритетна Рамка за Действие за НАТУРА 2000, за многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г Рамките за приоритетни действия (РПД) представляват инструменти за стратегическо многогодишно планиране, чиято цел е да осигурят всеобхватен преглед на необходимите мерки за изграждането на мрежата „Натура 2000“ в целия ЕС и свързаната с нея екологосъобразна инфраструктура, като се уточняват потребностите от финансиране за тези мерки и се свързват със съответстващите програми на ЕС за финансиране. Министерство на околната среда и водите възложи на Дикон Груп ЕООД да разработи Национална рамка за приоритетни действия (НРПД) за България, за периода 2021-2027 г. Период на изпълнение 2019-2022
Анализи и проучвания на видовете птици в България, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Директивата за птиците (2009/147/ЕО) Според Член 10 от Директивата за птиците страните членки трябва да: „насърчават проучването и дейността необходими за опазване, управление и използване на популациите на всички видове птици изброени в Член 1.” От държавите членки се изисква също така да изготвят доклад за прилагането на Директивата на всеки 6 години. Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) възложи на Дикон Груп разработването на цялостен методологичен подход за извършване на мониторинг и оценка на състоянието на видовете птици, предмет на докладване по чл. 12 от Директивата за птиците, набиране на теренни данни и информация, както и подготовката на докладването по чл. 12 от Директивата за птиците, за периода 2013-2018 г. Период на изпълнение 2019-2022
Валидиране на типологията и класификационната система в България за оценка на екологичното състояние на повърхностните водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“ Два от ключовите елементи на Общата стратегия за изпълнение (Common Implementation Strategy, CIS) на Рамковата директива за водите 2000/60/EC са валидиране на типологията на повърхностните водни тела и валидиране на класификационната система за оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал на повърхностните водни тела. Световна банка и Министерството на околната среда и водите възложиха на Дикон Груп да проведе процеса на валидиране на типологията и системата за класификация за оценка на екологичното състояние/екологичния потенциал в България, така че постигнатите резултатите да бъдат използвани при подготовката на третите ПУРБ. Период на изпълнение 2020-2021
Пилотно разработване на четвърто ниво природозащитни (консервационни) цели за целевите обекти на защитена зона за местообитанията BG0000366 „Кресна-Илинденци“ и на защитена зона за птиците BG0002003 „Кресна“ Специфичните (консервационни) цели на защитените зони се определят съгласно чл. 4, параграф 4 от Директивата за местообитанията и са относими и към видовете птици по Директива за птиците. Те са основата за определяне на мерките за опазване и трябва да се основават на научни познания и качествена информация за състоянието на съответната зона, видовете и природните местообитания, предмет на опазване в нея, както и основните натиск и заплахи, които могат да им повлияят. Министерство на околната среда и водите възложи на Дикон Груп да разработи специфичните цели за първите две защитени зони в България, като пилотен модел за последваща работа. Период на изпълнение 2020-2021
Провеждане на обучения за подобряване ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от Комисията за защита на потребителите (КЗП) за българските предприятия КЗП изпълнява комплекс от мерки за повишаване ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни за българските предприятия. Комисията възложи на Дикон Груп организирането и провеждането на обучения за представители на бизнеса, за работа с помирителните комисии на КЗП, за алтернативно решаване на спорове, както и по отношение законодателството и въпросите, свързани със защита на потребителите. Разработена бе визия за необходимите последващи действия след приключване изпълнението на договора. Период на изпълнение 2020-2020
Провеждане на обучения за подобряване ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от Комисията за защита на потребителите (КЗП) за българските предприятия КЗП изпълнява комплекс от мерки за повишаване ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни за българските предприятия. Комисията възложи на Дикон Груп организирането и провеждането на обучения за представители на бизнеса, за работа с помирителните комисии на КЗП, за алтернативно решаване на спорове, както и по отношение законодателството и въпросите, свързани със защита на потребителите. Проведени бяха и обучения за представители на помирителните комисии към КЗП и подкрепящите ги експерти в България за подобряване на работата им в общ и превантивен план. Разработена бе визия за необходимите последващи действия след приключване изпълнението на договора. Период на изпълнение 2018-2019
Специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. Разработването и изпълнение на качествени проекти за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността в България зависи до голяма степен от капацитета на кандидатите и бенефициентите на проекти с Европейско финансиране. Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. възложи на Дикон Груп да организира специализирани обучения за кандидати и бенефициенти по отделните процедури на тази оперативна програма. Период на изпълнение 2016-2017
Предоставяне на услуга за разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата НАТУРА 2000 и за Национална Приоритетна Рамка за Действие (НПРД) по НАТУРА 2000 Като държава членка на ЕС, България е задължена да осигури управлението на защитените зони, като определи и изпълни необходимите мерки за опазването на видовете и типовете природни местообитания. За целта е необходимо ефективно и ефикасно управление на мрежата Натура 2000. Министерство на околната среда и водите (МОСВ) възложи на Дикон Груп разработването на нов подход за управление на мрежата „Натура 2000“ в България, чрез който да се създадат условия за координирано, ефективно и законосъобразно управление на мрежата. Подходът предвижда установяването на ефективна структура за управление, базирана на национално и регионално ниво, задължение за разработване на планове за управление на защитените зони, и в тази връзка – активна комуникация с всички заинтересовани страни. Период на изпълнение 2016-2017
Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове в Географските групи за интеркалибрация Анекс V на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС въвежда унифицирана система за оценка на състоянието на повърхностните води. За да се осигури сравнимост между резултатите от оценките за екологично състояние, които се извършват по национално разработени и утвърдени методики, всяка от държаните членки на ЕС участва в т.нар. процес на „интеркалибрация”. Министерство на околната среда и водите (МОСВ) възложи на Дикон Груп да интеркалибрира методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове в географските групи за интеркалибрация. Период на изпълнение 2013-2016
 
1 /  2
 
Ние използваме функционални "бисквитки". Използвайки този сайт, Вие се съгласявате със използването им. Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК.