Проектно портфолио

ДИКОН ГРУП има дългогодишен опит в координирането и управлението на пълния набор от консултантски услуги в областта на проектния мениджмънт и бизнес развитието в следните направления: Биоразнообразие и Натура 2000, Прилагане на рамковата директива за водите, Изграждане на капацитет и Оценки и анализи в областта на околната среда.
Ние изграждаме екипи от експерти по всеки отделен проект, осигурявайки необходимите компетенции и опит. Възприемаме нашите клиенти като партньори и следваме неотклонно високи стандарти на работа в съответната област. Разчитаме на широка международна експертиза, за да осигурим прилагането на най-добрите Европейски практики. Всичко това ни позволява да изпълняваме сложни и мащабни проекти, чиито резултати са високо оценени от нашите клиенти.

Сред проектите, изпълнени от компанията са:

ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на нова ядрена мощност, от последно поколение, на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ възложи на Дикон Груп да извърши оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ Козлодуй, като отчете и кумулативния ефект от съвместната експлоатация на всички съоръжения намиращи се на нея. В обхвата на доклада по ОВОС е включена също така оценка за евентуалното трансгранично въздействие, както и оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на защитените територии, намиращи се в съседство. Период на изпълнение 2012-2015
Организиране и провеждане на обучително посещение в страна от Европейския съюз и четири обучителни курса в България Ефективното изпълнение на отговорностите и правомощията в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при възникването на бедствия, пожари и извънредни ситуации на територията на Република България поставя като основен приоритет непрекъснатото развитие и надграждане на уменията, способностите и капацитета на ангажираните служители и експерти на всички нива. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГД ПБЗН) в Министерство на вътрешните работи, възложи на Дикон Груп да организира и проведе серия от обучения, насочени към повишаване на капацитета на органите на изпълнителната власт и органите за пожарна безопасност и защита на населението, с цел оптимизиране на съвместните им действия за по-ефективна координация, управление и провеждане на оперативни дейности при възникването на бедствени и аварийни ситуации. Период на изпълнение 2014-2014
Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000 2014-2020 г. Рамките за приоритетни действия (РПД) представляват инструменти за стратегическо многогодишно планиране, чиято цел е да осигурят всеобхватен преглед на необходимите мерки за изграждането на мрежата „Натура 2000“ в целия ЕС и свързаната с нея екологосъобразна инфраструктура, като се уточняват потребностите от финансиране за тези мерки и се свързват със съответстващите програми на ЕС за финансиране. Министерство на околната среда и водите възложи на Дикон Груп ЕООД да разработи Национална рамка за приоритетни действия (НРПД) за България, за периода 2014-2020 г. Период на изпълнение 2013-2014
Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове Управлението на мрежата „Натура 2000“ се базира на качествени научни данни и информация. Министерство на околната среда и водите възложи на Дикон Груп картирането и определянето на природозащитното състояние на природни местообитания и видове на цялата територия на екологичната мрежа. Това бе изпълнено в рамките на шест договора, поотделно за безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и природни местообитания. Период на изпълнение 2011-2013
Разработване на Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата НАТУРА 2000 Част от ангажиментите на България към ЕС е постигането на широка обществена подкрепа и висока степен на обществена информираност на всички участници в процесите, свързани с развитието, утвърждаването и функционирането на мрежата „Натура 2000“ в България. Това поставя на преден план необходимостта от единна комуникационна политика, която да обедини, структурира и да канализира наличната информация. Министерство на околната среда и водите възложи на Дикон Груп разработването на Националната информационна и комуникационна стратегия за „Натура 2000“ (НИКС). Период на изпълнение 2012-2013
Организиране и провеждане на обучения за регионалните и местни власти За по-доброто усвояване на средствата от Структурните и Кохезионния Фондове (СКФ) е необходимо укрепване капацитета на регионалните и местни власти (РМВ). Министерски съвет на Република България възложи на Дикон Груп да организира и проведе обучения за представителите на регионалните и местни власти в цялата страна в областта на: Юридически въпроси; Финансови въпроси; Публичност и информация; Управление на проекти; Прилагане на Цел 3 на Кохезионната политика на ЕС – Европейско териториално сътрудничество, включително Европейските обединения за териториално сътрудничество; Публично-частно партньорство. Период на изпълнение 2010-2012
Техническа помощ за подкрепа на бъдещата програма за Трансгранично сътрудничество между България и Гърция Целта на Техническата помощ (ТП) е засилване на трансграничното сътрудничество между България и Гърция, чрез подкрепа на програмния процес и повишаване на капацитета за усвояване на средствата от Структурните фондове. Министерство на регионалното развитие и благоустройството възложи на Дикон Груп да разработи проектните идеи на потенциални бенефициенти по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Гърция, до готови за стартиране проекти. Период на изпълнение 2008-2009
Техническа помощ за изграждане на трансгранични еко-мрежи между България и Гърция Техническата помощ е насочена към подпомогне разумното използване на природните ресурси в трансграничните райони и осигуряване на устойчивото им развитие, чрез насърчаване на взаимодействието между съществуващите екологични политики, планиране на земеползването и развитието на селските и градските райони. Министерство на регионалното развитие и благоустройството, чрез Европейската комисия в България, възложи на Дикон Груп определянето на четири екомрежи в трансграничния район България-Гърция и разработването на програма за устойчиво развитие на тази територия. Период на изпълнение 2006-2007
 
2 /  2
 
Ние използваме функционални "бисквитки". Използвайки този сайт, Вие се съгласявате със използването им. Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК.