Стартира изпълнението на договор с предмет: “Разработване на инструменти за подпомагане опазването на птиците в земеделските земи на Европейския съюз”

01.12.2020

Стартира изпълнението на договор с предмет: “Разработване на инструменти за подпомагане опазването на птиците в земеделските земи на Европейския съюз”, с Възложител Европейската Комисия чрез нейната Генерална Дирекция по Околна среда. Той ще се реализира от широк международен консорциум, воден от Австрийската агенция по околна среда, в който Дикон Груп е партньор.

В него участват още BirdLife Hungary, Helsingin Yliopisto, Ceska Zemedelska Univerzita v Praze, Pensoft Publishers, ICETA Institutio de Ciencias, Tecnologias e Agroambiente Da Universidade do Porto, Institut Supérieur d’Agriculture Rhône-Alpes I.S.A.R.A, Consorci Centre de Ciencia i Tecnologia Forestal de Catalunya – CTFC.

Договорът е с период на изпълнение от 24 месеца, като неговата основна цел е да се предостави конкретна подкрепа на десет държавите-членки при разработването и въвеждането на ефективни мерки за опазване на птиците в земеделски земи, в зоните от мрежата Натура 2000 и извън тях, във връзка с прилагането на чл. 3 и чл. 4 от Директивата за птиците. Предвиден е широк комуникационен процес за изграждане на партньорства, в който ще бъдат включени всички заинтересовани страни, в т.ч. земеделските производители, собствениците и ползватели на земи, ловци и др.

Предвижда се и провеждането на две работни срещи на ниво ЕС, както и консултации и срещи на ниво държави-членки, за да се гарантира ангажираността на заинтересованите страни, особено на земеделските производители.

Специфични цели по договора:

  • Събиране на наличните научни данни за опазване на основните категории земеделски системи, важни за птиците, за да се предостави полезна информация за разработването или модификацията на инструментите за планиране на държавите-членки, свързани със законодателството в областта на околната среда (по-специално приоритетната рамка за действие, съгласно чл. 8 от Директивата за местообитанията и плановете за действие за видовете), стратегическите планове на Общата селскостопанска политика (ОСП) и други инструменти за финансиране от ЕС;
  • Характеризиране на местообитанията и изискванията за управлението им, за приоритетни видове птици в земеделските земи; описание на съществуващите мерки за опазване и използваните схеми за финансиране, които подкрепят тяхното прилагане, включително схеми на ЕС;
  • Търсене на социално-икономически благоприятни решения за заинтересованите страни, отговарящи за управлението на земеделски земи и за прилагане на мерки за опазване на птиците в тях;
  • Подкрепа на десет държави-членки (вкл. България) при разработването на схеми за опазване на ограничен брой приоритетни видове и видове с намаляваща численост, в съответствие с техните екологични изисквания, които да бъдат включени в инструментите за планиране, свързани със законодателството в областта на околната среда (например: приоритетни рамки за действие, Планове за действие, насочени към местообитания/видове), към Общата селскостопанска политика (ОСП) и други инструменти за финансиране от ЕС;
  • Събиране на информация за ефективни и ефикасни мерки за опазване на птици в земеделски земи, включително такива, финансирани от фондове на ЕС, с акцент върху LIFE и ОСП и определяне на демонстрационни територии, където мерките се прилагат или ще бъдат приложени;
  • Разпространяване на продуктите от договора, за да се насърчи приемането на разработените схеми и мерки, от страна на заинтересованите страни, особено от фермерите;
  • Предлагане на структуриран подход за продължаване на дейностите за опазване на птиците в земеделска земя, след края на договора.

Експертният екип на Дикон Груп ЕООД ще участва активно в разработването на две консервационни схеми за България. Целта е предложените схеми да бъдат включени в стратегическия план на ОСП. Всяка схема за опазване ще бъде социално-икономически осъществима и ще включва необходимите елементи за нейното успешно прилагане, както и набор от показатели за оценка на нейната ефективност.

Ние използваме функционални "бисквитки". Използвайки този сайт, Вие се съгласявате със използването им. Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК.