Проведе се теренно проучване във връзка с докладването по чл. 12 от Директивата за птиците

17.08.2019

В периода 7 – 16 август 2019 г. Борут Рубинич – ключов експерт „Птици“ от международния експертен екип на „Дикон – Партицип“ проведе теренно проучване в потенциални места за мониторинг на птици в България като част от проект: „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, с бенефициент Изпълнителна агенция по околна среда, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“.

Проучването имаше три основни цели:

  • Да се посетят защитени зони от мрежата Натура 2000, за да се оцени капацитета на парковите администрации и други организации за провеждане на мониторинг на птиците и по-специално – потенциалът им за участие в изпълнението на Националната концепция за мониторинг на птиците в България.
  • Да се посетят различни обекти, където вече се осъществява мониторинг на птиците, които ще станат част от редовните програми за мониторинг, предвидени в Националната концепция за мониторинг на птиците в България – трансекти от схемата за мониторинг на обикновените видове птици, точки за мониторинг от схемата за мониторинг на мигриращите птици, места за наблюдение от схемата на Среднозимното преброяване на водолюбивите птици и от схемата за мониторинг на гнездящите видове птици.
  • Да се посетят екосистеми, включващи различни типове местообитания на птици, характерни за страната, по възможност разнообрази специални защитени зони (СЗЗ) по Директивата за птиците.

Проучването премина по маршрут София – НП „Централен Балкан“ – Габрово – Пловдив – Хасково – Маджарово – Тополовград – Бургас – Галата – Силистра – Луковит – Белоградчик – Западна Стара Планина. Маршрутът бе с обща дължина над 1600 км и включваше един национален парк, 4 природни парка, 18 защитени зони, както и потенциални или вече използвани места за мониторинг. Проведоха се срещи с паркови служители и експерти от природозащитни неправителствени организации.

Г-н Рубинич сподели следните общи впечатления от своето проучване:

  • В България има големи райони с природни местообитания. Населението е концентрирано в градовете и селата, с незначителен брой отделни къщи извън тях – нещо нетипично както за Европа като цяло, така и за региона. Затова човешкото влияние на много места вероятно не е толкова интензивно и страната изобилства с области, важни за съхраняването на жизнеспособни популации на много видове птици.
  • Очевидно е, че състоянието на селските райони е влошено, което освен обезлюдяване, причинява намаляване на популациите на някои видове птици, свързани с човека (врабчета, чавки, щъркели).
  • В някои части на страната са разпространени традиционни земеделски практики (малки земеделски площи, редуване на културите, различно земеползване – пасища, ниви, гори), но другаде – предимно в Дунавската равнина и особено в Добруджа – земеделието е станало много по-интензивно през последните 20 години, което се отразява на популациите на птиците.

Опитът, натрупан по време на проучването, ще бъде използван от международния експертен екип на консорциум „Дикон – Партицип“ при разработването на схемите за мониторинг на птиците в България.

Ние използваме функционални "бисквитки". Използвайки този сайт, Вие се съгласявате със използването им. Повече за "бисквитките" можете да разберете ТУК.